Algemene voorwaardenspeurroutes

1.Introductie:

1.1 Deze website is de officiële website van Speurroutes Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59671939.

1.2 Wanneer u deze website bezoekt en gebruikt gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, ingaande vanaf het eerste moment van bezoek op deze site.

1.3 Leest u deze algemene voorwaarden grondig voordat u een Speurroute betaald en/of download vanaf deze site. U kunt pas verder gaan met de betaling wanneer u deze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd.

1.4 Speurroutes Nederland behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Iedere wijziging is direct van kracht. Het is uw verantwoordelijkheid om deze algemene voorwaarden te checken en deze wijzingen op te merken.

1.5 Deze algemene voorwaarden en bepalingen doen niets af aan alle wettelijke rechten die u als consument heeft ter zake van bestellingen en/of aankopen in de Speurroutes Nederland webwinkel.

1.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepaingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking va de te vervangen bepaling.


2. Aansprakelijkheid, Auteursrecht, Intellectueel Eigendomsrecht

2.1 Speurroutes Nederland heeft deze site met zorg samengesteld. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Speurroutes Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Speurroutes Nederland verstrekte informatie.

2.2 Speurroutes Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website van Speurroutes Nederland. Speurroutes Nederland behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden voor de inzending van videomateriaal en/of foto’s van Speurroutes Nederland.

2.3 De door Speurroutes Nederland geleverde routes welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever niet worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren  ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

2.4 Namen, logo’s, iconen en illustraties waarmee Speurroutes Nederland is te identificeren zijn eigendom van Speurroutes Nederland en vallen onder het auteursrecht en Intellectueel Eigendomsrecht.


3. Privacy en beveiliging

3.1 Speurroutes Nederland beschermt uw privacy en verkoopt, ruilt of verhuurt daarom geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens via de site worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

3.2 Verkregen persoonsgegevens worden mogelijk door Speurroutes Nederland gebruikt om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen/nieuws van Speurroutes Nederland middels een nieuwsbrief, mailing of post. Mocht u dit niet op prijs stellen dan heeft u het recht deze te weigeren.

3.3 Het is verboden deze site te bezoeken of gebruik te maken van diensten van deze site om de site te saboteren, informatie van gebruikers te achterhalen, of virussen te implementeren.


5. Aankopen in de webwinkel

5.1 Speurroutes Nederland is zich er van bewust van uw eventuele bezorgdheid bij een online aankoop via de webwinkel van Speurroutes Nederland. Speurroutes Nederland doet er alles aan om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen en maakt gebruik van een goedgekeurd Ideal account voor betalingen binnen Nederland.  Helaas is een betaling via internet nooit helemaal veilig. Ondanks dat wij ons best doen uw privacy en uw data te beschermen wanneer u deze website bezoekt en/of een aankoop doet in de webwinkel, kunnen wij u geen garanties geven. Betalingen en het bezoek van deze site gebeurd op eigen risico. Speurroutes Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door gebruikmaking van betalingen via deze website.

5.2 Speurroutes Nederland geeft nooit geld terug bij aankopen via de webwinkel.

5.3 Het annuleren van een aankoop kan tot aan het punt van betalen. Na de betaling is de aankoop definitief en is annuleren niet meer mogelijk.

5.4 Alle betalingen gebeuren in Euro’s.


6. Informatie over derden en links op deze site

6.1 Op deze website bevinden zich links naar websites van andere bedrijven en organisaties. Deze zijn geplaatst om u van dienst te zijn. Speurroutes Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de aangeboden diensten en/of goederen van andere websites en hun organisaties.

6.2 Speurroutes Nederland is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van links op een andere website naar de site van Speurroutes Nederland.


7. Speurroutes Nederland Algemeen

7.1 Wees voorzichtig tijdens het volgen van een Speurroute van Speurroutes Nederland. Jouw veiligheid en die van de mensen om je heen is belangrijker dan het oplossen van een clue. Je bent verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en die van de mensen om je heen. Speurroutes Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect – waaronder (doch niet beperkt tot) gederfde winst of inkomen, verlies van gegevens en/of goederen en/of schade wegens claims van derden – die klanten/deelnemers op enigerlei wijze zouden kunnen ondervinden door het volgen van een Speurroute van Speurroutes Nederland.

7.2 Speurroutes Nederland heeft natuur en milieu hoog in het vaandel staan, laat alleen je voetstappen achter. Doe de Speurroute na gebruik in de oud-papier bak.

7.3 De situatie voor het vinden van de clues en het volgen van de route is aan veranderingen onderhevig. Het kan gebeuren dat situaties veranderen en dat clues niet meer te vinden zijn of dat de route niet meer te volgen is. Speurroutes

Nederland doet er alles aan om zo spoedig mogelijk van deze veranderingen op de hoogte te zijn maar we stellen het erg op prijs als deelnemers van Speurroutes veranderingen met ons delen via een e-mail naar info@speurroutes.nl.